Informacje dla kandydatów

 REKRUTACJA   –    ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022    DO SZKOŁY MUZYCZNEJ   W IŁAWIE DO DNIA 25 MAJA 2021 R.  

ZAPISY O PRZYJĘCIE DO KLASY „I' NALEŻY KIEROWAĆ  na e – mailla:  psmilawa@poczta.onet.pl  

w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 13:00 lub listownie

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Drogi  Rodzicu!

Dzieci to nasz prawdziwy skarb – najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy dbasz o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. Wiesz, że aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja  już od najwcześniejszych lat. To w szkołach dzieci uczą się życia w społeczeństwie, a przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności i rozwijają swoje uzdolnienia, które  w dużej mierze zadecydują o ich sukcesie i poczuciu spełnienia. Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść sukces? Zainwestuj w jego  przyszłość. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat  poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna: 

  • wspiera rozwój inteligencji– regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania;
  • rozwija poznawczo  – pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa   oraz na inwencję twórczą;
  • wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi – usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się; pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;
  • wspiera wydajność mózgu – słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni; grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
  • wspiera społeczne zachowania – dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne; edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy; 
  • wspiera rozwój emocjonalny dzieci  – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane   i komunikatywne;

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda– jedyna w Iławie profesjonalna placówka edukacji muzycznej stwarza szansę rozwoju uzdolnień muzycznych oferując:

kształcenie artystyczne z zakresu nauki gry na instrumentach:

fortepian

akordeon

skrzypce

wiolonczela

gitara

flet poprzeczny

klarnet

trąbka

sakshorn

perkusja

saksofon 

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych, emisji głosu, zespołów instrumentalnych i chóru

O przyjęciu do:

  1. klasy I sześcioletniego cyklu kształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

  2. klasy I czteroletniego cyklu kształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Okres Nauki

Dla kandydatów, którzy zostaną przyjęci do „I” klasy nauka w szkole trwa sześć lat lub cztery lata. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Lekcje gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach ustalonych po rozpoczęciu roku szkolnego z nauczycielem prowadzącym. Zajęcia ogólnomuzyczne prowadzone są  w grupach 2 – 4 razy w tygodniu.

Badanie przydatności do nauki

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. (Zaświadczenie należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2021 r.)

Podstawa prawna:  art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty należy składać drogą meilową ,  w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 13:00 lub listownie

Zakres badań predyspozycji do nauki

Badania predyspozycji do nauki obowiązują wszystkich kandydatów. Obejmują ocenę zdolności muzycznych, poprzez przeprowadzenie badań słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu i ogólnej wrażliwości (muzykalności) oraz ocenę predyspozycji do gry na danym instrumencie. Wynikiem przesłuchań jest łączna ocena kandydata w skali od 0 do 46 punktów.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rozpatruje się możliwość przyjęcia kandydata, który otrzyma co najmniej 21 pkt. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor zgodnie z ilością miejsc na dany instrument w danym roku szkolnym oraz według ściśle określonych kryteriów rekrutacyjnych.

Rada Rodziców

Wysokość składki na Radę Rodziców ustalona jest przez Radę Rodziców na Walnym Zebraniu .

DO POBRANIA:   Wniosek o przyjęcie do szkoły
Szczegółowych informacji dotyczących nauki w Szkole  udziela sekretariat drogą mailową:  psmilawa@poczta.onet.pl      

Przewiń do góry