Informacje dla kandydatów

 REKRUTACJA   

Składanie wniosków osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną od dnia 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

Badanie przydatności dobędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r.

Zapraszamy na dni otwarte: 9 – 13 maja 2022 r. 

Informujemy, iż kandydaci do PSM I stopnia im. Tadeusza Bairda w Iławie będą mieli badanie indywidualne, które sprawdzi uzdolnienia muzyczne oraz predyspozycje do gry na wybranym instrumencie. Obejmie zaśpiewanie z pamięci jednej przygotowanej przez kandydata piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej i koordynacji ruchowej. Badanie zostanie przeprowadzone w formie ustnej.  Ilość zadań – 7

Do Pobrania PDF:    Wniosek o przyjęcie do szkoły

Do pobrania WORD: Wniosek o przyjęcie do szkoły

Nauczyciel fletu zaprasza: https://youtu.be/sFLUIF-zV14

Klasa fletu i fortepianu zaprasza: https://youtu.be/EB27XGw3lH4

Wiedźma zaprasza do szkoły: https://youtu.be/Q9w9KpiFXNs

ZAPISY O PRZYJĘCIE DO KLASY „I” NALEŻY KIEROWAĆ  na e – mailla:  psmilawa@poczta.onet.pl  

w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00 lub listem na adres szkoły

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Drogi  Rodzicu!

Dzieci to nasz prawdziwy skarb – najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy dbasz o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. Wiesz, że aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja  już od najwcześniejszych lat. To w szkołach dzieci uczą się życia w społeczeństwie, a przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności i rozwijają swoje uzdolnienia, które  w dużej mierze zadecydują o ich sukcesie i poczuciu spełnienia. Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść sukces? Zainwestuj w jego  przyszłość. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat  poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

  • wspiera rozwój inteligencji– regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania;
  • rozwija poznawczo  – pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa   oraz na inwencję twórczą;
  • wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi – usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się; pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;
  • wspiera wydajność mózgu – słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni; grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
  • wspiera społeczne zachowania – dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne; edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy;
  • wspiera rozwój emocjonalny dzieci  – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane   i komunikatywne;

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda– jedyna w Iławie profesjonalna placówka edukacji muzycznej stwarza szansę rozwoju uzdolnień muzycznych oferując:

kształcenie artystyczne z zakresu nauki gry na instrumentach:

fortepian

akordeon

skrzypce

wiolonczela

gitara

flet poprzeczny

klarnet

trąbka

perkusja

saksofon 

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych, emisji głosu, zespołów instrumentalnych i chóru

O przyjęciu do:

  1. klasy I sześcioletniego cyklu kształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

  2. klasy I czteroletniego cyklu kształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Okres Nauki

Dla kandydatów, którzy zostaną przyjęci do „I” klasy nauka w szkole trwa sześć lat lub cztery lata. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Lekcje gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach ustalonych po rozpoczęciu roku szkolnego z nauczycielem prowadzącym. Zajęcia ogólnomuzyczne prowadzone są  w grupach 2 – 4 razy w tygodniu.

Badanie przydatności do nauki

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Podstawa prawna:  art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty należy składać drogą meilową ,  w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00 lub listownie na adres szkoły. 

Zakres badań predyspozycji do nauki

Badania predyspozycji do nauki obowiązują wszystkich kandydatów. Obejmują ocenę zdolności muzycznych, poprzez przeprowadzenie badań słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu i ogólnej wrażliwości (muzykalności) oraz ocenę predyspozycji do gry na danym instrumencie. Wynikiem przesłuchań jest łączna ocena kandydata w skali od 0 do 46 punktów.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rozpatruje się możliwość przyjęcia kandydata, który otrzyma co najmniej 21 pkt. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor zgodnie z ilością miejsc na dany instrument w danym roku szkolnym oraz według ściśle określonych kryteriów rekrutacyjnych.

Rada Rodziców

Wysokość składki na Radę Rodziców ustalona jest przez Radę Rodziców na Walnym Zebraniu .

DO POBRANIA:   Wniosek o przyjęcie do szkoły
Szczegółowych informacji dotyczących nauki w Szkole  udziela sekretariat drogą mailową:  psmilawa@poczta.onet.pl

Przewiń do góry