Na podstawie:  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2199) na podstawie § 4 pkt. 1 ust. 1 oraz Zarządzenia dyrektora nr 32/2019 z dnia 30 VIII 2019 r.  wprowadzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

·         28 kwietnia 2020  r.

·         29 kwietnia 2020 r.

·         30 kwietnia 2020 r.

Dni wolne zostały wyznaczone po uprzedniej konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim